Αρχική σελίδα   |   H Εταιρία  
 
Ελληνικά   English  
 
Δίκτυο FTTH, Οπτικές ίνες στο σπίτι, Ζεύκτες, Διαχωριστές, Πολυπλέκτες

Προϊόντα

Περιήγηση σε όλα τα προϊόντα εύκολα & γρήγορα

Συστήματα ερμαρίων & μεταλλικών κατασκευών
Προϊόντα καλωδίωσης χαλκού
Προϊόντα δικτύου οπτικών ινών
Προϊόντα Βιομηχανικού Τύπου
Λύσεις FTTH (Fiber To The Home)
Ζεύκτες-διαχωριστές
Πολυπλέκτες διαίρεσης μήκους κύματος (WDM)
Κουτιά τερματισμού και διανομής για δίκτυα FTTH
Λύσεις Κέντρων δεδομένων
Προϊόντα στρατιωτικής χρήσης

Λύσεις FTTH (Fiber To The Home)

Ζεύκτες-διαχωριστές
Πολυπλέκτες διαίρεσης μήκους κύματος (WDM)
Κουτιά τερματισμού και διανομής για δίκτυα FTTH
 

Εφαρμογές FTTH (Οπτικές ίνες στο σπίτι)

Οι xDSL, CATV, video streaming και άλλες, απαιτήσεων υψηλού bandwidth εφαρμογές δεν μπορούν να υποστηριχθούν από τις παλιές υφιστάμενες δικτυακές υποδομές. Αυτή η αναποτελεσματικότητα του παλιού δικτύου δημιουργεί την ανάγκη της άμεσης σύνδεσης των χρηστών με το υψηλής απόδοσης οπτικό δίκτυο WAN.
οπτικές ίνες στο σπίτι
 
δίκτυο ftth Η μετάβαση από το καλώδιο χαλκού στην οπτική ίνα ονομάζεται FTTx (Fiber To The x), όπου το χ καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ της οπτικής ίνας και του χρήστη.
Οι πιο γνωστες αρχιτεκτονικές FTTx είναι οι:
- FTTN Fiber To The Node
- FTTC Fiber To The Curb
- FTTB Fiber To The Building
- FTTH Fiber To The Home
  (οπτικές ίνες στο σπίτι)
Στο δίκτυο FTTH το οπτικό σήμα φτάνει στο σπίτι ή το γραφείο του συνδρομητή και διανέμεται μέσω χάλκινης καλωδίωσης ή ασύρματης σύνδεσης. Η αντικατάσταση των χάλκινων καλωδίων από τα οπτικά προσφέρει στους πελάτες:
- Μεγάλου εύρους bandwidth (1013 to 1016 Hz)
- Ελάχιστες παρεμβολές από γειτονικές πηγές
- Ελάχιστες απώλειες στη μετάδοση
- Υψηλή ασφάλεια σήματος
Δίκτυα PON
ζεύκτες
Το δίκτυο PON (Passive Optical Network= παθητικό οπτικό δίκτυο) χρησιμοποιεί μετάδοση σημείου σε πολλά σημεία που σημαίνει ότι σήμα εισόδου μοιράζεται σε πολλούς χρήστες. Αποκαλείται παθητικό γιατί χρησιμοποιεί στοιχεία όπως διαχωριστές και ζευκτες τα οποία απλά διαχειρίζονται τα εισερχόμενα και εξερχόμενα σήματα χωρίς να μεταβάλλουν το ποσό τους. Το OLT (Οptical Line Terminal) είναι η διεπαφή που συνδέει τα δίκτυα ΜΑΝ με τους συνδρομητές. Η δέσμη οπτικού σήματος από το OLT χωρίζεται στους οπτικούς διαχωριστές σε πολλαπλές δέσμες. Οι οπτικοί ζεύκτες επιτρέπουν την πολυπλεξία και αποπολυπλεξία των σημάτων. Τελικά το οπτικό σήμα τερματίζει σε αρκετά ΟΝΤ (Optical Network Termintation) και διανέμεται στους χρήστες.
Η alfaphonet προσφέρει διαχωριστές και ζεύκτες για εφαρμογή σε δίκτυο FTTH και PON. Ο επίπεδος οπτικός διαχωριστής SFT-P είναι σχεδιασμένος για FTTH και PON δίκτυα χωρίζοντας το σήμα σε 4, 8, 16, 32, 64 ή 128 εξόδους έχοντας πολύ μικρή απώλεια εισόδου, πολύ υψηλό bandwidth, μη εξάρτηση από την πολικότητα του σήματος, εξαιρετική ομοιομορφία καναλιού, μικρό μέγεθος, αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία.
Ο διαχωριστής / ζεύκτης SFT είναι συσκευή η οποία επίσης μπορεί να χρησιμοποήθεί στα συγκεκριμένα δίκτυα παρουσιάζοντας μικρό ποσοστό ανάκλασης του σήματος εισόδου, μικρή απώλεια εισόδου και υψηλή απομόνωση των θυρών σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και μηκών κύματος. Η σειρά SFT μπορεί να χωρίσει και να ενώσει σήματα με λόγους ζεύξης/διαχωρισμού από 1/99% μέχρι 50/50% και διαθέτει δύο ειδών λειτουργίες α) είσοδος: 1 μήκoς κύματος εύρους 1270-1630 nm (CWDM μήκη κύματος) β) είσοδος: 2 μήκη κύματος (1310 ± 40nm και 1510 ± 80nm)
διαχωριστές
πολυπλέκτες
Πολυπλέκτες διαίρεσης μήκους κύματος (WDM)
Η πολυπλεξία WDM είναι μια τεχνική η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στα δίκτυα FTTH και είναι παρόμοια με την FDM όπου πολυπλέκονται διάφορες συχνότητες στο ίδιο κανάλι, με την διαφορά ότι στην WDM πολυπλέκονται μήκη κύματος. Τα δυο είδη πολυπλεξίας είναι παρόμοια λόγω της σχέσης μεταξύ μήκους κύματος και συχνότητας: , όπου V η ταχύτητα του κύματος. Η εφαρμογή της WDM επιτρέπει στον χρήστη να επεκτείνει την χωρητικότητα του δικτύου χωρίς εγκατάσταση παραπάνω οπτικού καλωδίου. Επιπλέον ένα WDM οπτικό κανάλι μπορεί να μεταφέρει κάθε είδους μετάδοση.
πολυπλέκτες ftth
Ο πολυπλέκτης στη μεριά του πομπού συνδιάζει τα σήματα εισόδου και τα περνάει μέσα από την οπτική ίνα. Το σήμα ενισχύεται από έναν EDFA ή Raman οπτικό ενισχυτή και διαχωρίζεται ξανά στο αποπολυπλέκτη του δέκτη. Ο διαχωρισμός των μηκών κύματος πραγματοποιείται με την χρήση οπτικών φίλτρων παρεμβολής Fabry–Pérot. Tα φίλτρα αυτά αποτελούνται από δυο επίπεδες ανακλώμενες επιφάνειες οι οποίες περιέχουν ανάμεσά τους αέρα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό. Η λειτουργία του διαχωρισμού βασίζεται στην παρεμβολή που προκαλείται ανέμεσα στην ανακλώμενη δέσμη και στις δυο επίπεδες επιφάνειες. Η παρεμβολή μπορεί να είναι εποικοδομητική ή καταστροφική. Η εποικοδομητική παρεμβολή συμβαίνει όταν η διαφορά φάσης των εκπεμπόμενων κυμάτων είναι 0, ενώ καταστροφική όταν δ≠0.
Πολυπλέκτες CWDM
H πολυπλεξία CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) έχει απόσταση μεταξύ των καναλιών 20nm και χρησιμοποιεί μήκη κύματος από 1270 μέχρι 1570nm. Παρουσιάζει χαμηλή απώλεια εισόδου και χαμηλό PDL (Polarization Depended Loss <= 0.1dB). Το PDL δείχνει πόσο αλλάζει η ισχύς εξόδου του προσπίπτοντος κύματος όταν αλλάζει η πολικότητά του και δίνεται από τον τύπο: PDL = 10log(Pmax/Pmin) όπου το πηλίκο Pmax/Pmin είναι η peak to peak διαφορά ισχύος του οπτικού σήματος σε συνάρτηση με την πολικότητά του. Η CWDM πολλαπλασιάζει την χωρητικότητα των υφισταμένων μονότροπων ινών συνδιάζοντας μέχρι 16 ITU-T G.694.2 συμβατά κανάλια σε μητροπολιτικά δίκτυα και σε εφαρμογές CATV. Αποτελούν μια χαμηλού κόστους προσέγγιση, για συστήματα που χρησιμοποιούν μικρής ακρίβειας πηγές laser και μια εναλλακτική λύση στα πιο ακριβά DWDM συστήματα.
Πολυπλέκτες DWDM
Η πολυπλεξία DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) έχει απόσταση καναλιών από 100 εώς 200 GΗz.Χρησιμοποιεί υψηλής ακρίβειας πηγή laser η οποία δημιουργεί κανάλια με μικρή απόσταση μεταξύ τους. Λειτουργεί στην μπάντα των 1550nm και μπορεί να αυξήσει δραματικά την χωρητικότητα του οπτικού δικτύου. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην πολυπλεξία DWDM αποτελείται από laser υψηλής ακρίβειας, οπτικούς επαναλήπτες πολλαπλών μηκών κύματος (MOR) και ενισχυτές EDFA.
Για πολυπλεξία DWDM η alfaphonet προσφέρει τους πολυπλέκτες σειράς SFW-D οι οποίοι παρουσιάζουν:
- Μεγάλο εύρος ζώνης καναλιού
- Μεγάλη απομόνωση γειτονικών καναλιών
- Χαμηλό PDL
- Μικρή χρωματική διασπορά
- Μικρό μέγεθος
- Πολλές επιλογές συσκευασίας
πολυπλέκτες dwdm
Πολυπλέκτες add/drop
Οι πολυπλέκτες DWDM και CWDM υποστηρίζουν την λειτουργία add/drop η οποία αφαιρεί ή προσθέτει ένα μήκος κύματος στο ήδη υπάρχων πολυπλεγμένο σήμα.
πολυπλέκτες cwdm

Είσοδος - Εγγραφή


Username:
Password:
ΕΓΓΡΑΦΗ    
 

Καλάθι αγορών


Έχετε:    
 

Κατηγορίες προϊόντων


Συστήματα ερμαρίων & μεταλλικών κατασκευών
Προϊόντα καλωδίωσης χαλκού
Προϊόντα δικτύου οπτικών ινών
Προϊόντα Βιομηχανικού Τύπου
Λύσεις FTTH (Fiber To The Home)
Λύσεις Κέντρων δεδομένων
Προϊόντα στρατιωτικής χρήσης
 

Αναζήτηση προϊόντων


Εισάγετε το προϊόν που αναζητάτε:
 

Δημοφιλή προϊόντα


Bύσμα MFP8 T568 B Cat.6A
Τιμή: 0,00
+ ΦΠΑ 23%
= 0,00 €
Προτερματισμένο καλώδιο 1.5m Κατηγορίας 6A S/FTP (LSZH), γκρί
Τιμή: 0,00
+ ΦΠΑ 23%
= 0,00 €
Σετ βίδες και περικόχλια (1 σετ=20τμχ)
Τιμή: 0,00
+ ΦΠΑ 23%
= 0,00 €
 

Εγγραφή στο newsletter


Εισάγετε το email σας:
Σημείωση: Μπορείτε να ξεγραφτείτε όποτε επιθυμείτε.
Όροι Χρήσης
Επικοινωνία